ഹജ്ജിന്റെ ആത്മീയത

ഏതൊരു മതത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട്. ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദിവ്യബോധനമാണ് ഒന്നാ ...

Read More

ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവ്‌

ഹജ്ജിന്റെ കേന്ദ്രമായ കഅ്ബാലയം നിലക്കൊള്ളുന്ന മക്കയെ 'ഗ്രാമങ്ങളുടെ മാതാവ്' (ഉമ്മുല്‍ ഖുറാ) എന്നാ ...

Read More

ഉംറയുടെ എണ്ണം

ഒന്നിലധികം തവണ ഉംറനിര്‍വഹിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. മൂന്ന് മദ്ഹബുക ...

Read More
None

കുട്ടികളുടെ ഹജ്ജ്

മറ്റു ഇബാദത്തുകള്‍ പോലെതന്നെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത കുട്ടികള്‍ക്കും ഹജ്ജ് നിര്‍ബന്ധമില്ല. എന്നാല ...

Read More
None

കഴിവ്

ആരോഗ്യം, മാര്‍ഗസുരക്ഷി തത്വം, വാഹനത്തി ന്റെയും പാഥേയത്തി ന്റെ യും ലഭ്യത എന്നി വയാണ് കഴിവ് എന്നത ...

Read More
None

ഹജ്ജ് ഉപാധികള്‍

ജീവിതത്തില്‍ ഒരുതവണ മാത്രമേ ഏതൊരാള്‍ക്കും ഹജ്ജും ഉംറയും നിര്‍ബന്ധമുള്ളൂ. പിന്നെ അതു നിര്‍ബന്ധമാ ...

Read More