സ്വയം വിചാരണ

ഒരു മുസ്‌ലിം നിരന്തരം സ്വയം വിചാരണ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത്. അല ...

Read More

ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍

ദൈവിക തത്ത്വശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്‌ലാം. അതോടൊപ്പം അത് പ്രായോഗികമായ നിലപാടുകൂടിയാണ്. ആപൂര്‍ണവ്യക്തിത്വത ...

Read More

വിലക്കപ്പെട്ട മരം

സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ആദമിനും ഹവക്കും പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് വിലക്കപ്പെട്ട മരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അല്ലാഹുവ ...

Read More