അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാത്ത നോമ്പ്‌

അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാത്ത നോമ്പ്‌ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തെറ്റുകളാല്‍ നോമ്പിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ സ ...

ഹൃദ്യമായ പെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.

ഹൃദ്യമായ പെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍. ഒരു മാസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനു ശേഷം വന്നെത്തുന്ന പെരുന്നാള്‍ വി ...

ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണ്. അതെന്നാണ് എന്നത് തീര്‍ത്ത് പറയാന്‍ ...

നന്മകള്‍ റമദാനില്‍ മാത്രമല്ല പൂക്കുന്നത്

നന്മകള്‍ റമദാനില്‍ മാത്രമല്ല പൂക്കുന്നത് വിശാലമായ നന്മയുടെ ലോകത്തു നിന്നും തിന്മയുടെ ഇടുങ്ങിയ ല ...

അഥിതിയെ ഹ്ര്‍ദ്യ പൂര്‍വ്വം സ്വീകരിക്കുക

അഥിതിയെ ഹ്ര്‍ദ്യപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിക്കുക വലിയ ഒരുക്കം നടക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലാണ്. നമ്മു ...

ഭക്ഷിക്കുക ,ഉപവസിക്കുക, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക

ഭക്ഷിക്കുക, ഉപവസിക്കുക, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക നോമ്പനുഷ്ഠിക്കൂ അരോഗദൃഢഗാത്രനായിരിക്കൂ എന്ന ആഹ്വാനമ ...