ലൈലത്തുല്‍ ഖദര്‍

ലൈലത്തുല്‍ ഖദ്ര്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണ്. അതെന്നാണ് എന്നത് തീര്‍ത്ത് പറയാന്‍ ...

Read More