സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിന്

സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിന് പൂര്‍ണ്ണത, മഹത്വം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ക ...