ഇസ്ലാമിന്‍റെ മധ്യമ നിലപാട്

ഇസ്ലാമിന്‍റെ മധ്യമ നിലപാട് "വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കുക. നല്ലത് കല്‍പിക്കുക. അവിവേകികള ...