ആരാണ് പാപമോചനത്തിനു അര്‍ഹര്‍

ആരാണ് പാപമോചനത്തിനു അര്‍ഹര്‍ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല നി ...

സമയവും ജീവിതവും.

സമയവും ജീവിതവും പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദുഃഖമുള്ളപ്പോള്‍ മേഘത്തെ പോലെയും സന്തോഷമുള്ളപ്പോള്‍ ...