സമയവും ജീവിതവും.

സമയവും ജീവിതവും പെട്ടെന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദുഃഖമുള്ളപ്പോള്‍ മേഘത്തെ പോലെയും സന്തോഷമുള്ളപ്പോള്‍ ...

Read More