ചോദ്യഉത്തരങ്ങള്‍

ചോദ്യഉത്തരങ്ങള്‍ കളവുപറയുന്നതും വഞ്ചിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ പാപമായി ഇസ്‌ലാം കണക്കാക്കുന്നു,എനിക് ...

Read More