സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിന്

സർവ്വസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിന് പൂര്‍ണ്ണത, മഹത്വം, സൗന്ദര്യം തുടങ്ങിയ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങള്‍ ക ...

ഖുര്‍ആനിന്റെ അമാനുഷികത യും ഇതര വേദവും

ഖുര്‍ആനിന്റെ അമാനുഷികത ഖുര്‍ആന്‍ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രചനയല്ല. ദൈവികസന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇത് ലോ ...

None

ശ്രോതാവായി് ഖുര്‍ആനെ സമീപിക്കുക

ശ്രോതാവായി് ഖുര്‍ആനെ സമീപിക്കുക ഖുര്‍ആന്‍ മുന്തിയ പരിഗണന നല്‍കുന്നത് ഗുണമേന്മക്കാണെന്നാണ് ഖു ...

ഖുര്‍ആന്‍ അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം(3)

ഈ ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ വാഹകനായ മുഹമ്മദ് നബിയോട് തന്നെ ആജ്ഞാപിച്ചു: നീ നാവിട്ടടിക്കേണ്ട. ഇത് ജനങ്ങള്‍ ...

ഖുര്‍ആന്‍ അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം(2)

ഖുര്‍ആന്‍ അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം(2) ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വന്തം വാദമുഖങ്ങളെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ മനുഷ്യനോടാവശ്യപ്പെടുന ...