ഒന്നിലധികം വിവാഹം

ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാകാം എന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ അനുശാസിച്ചതിന് പിറകില്‍ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു .. ...

Read More